Regjeringen legger den 17/12 ut Stortingsproposisjon 21 om menneskerettigheter. Hvor den ønsker å invitere Stortinget til ny gjennomgang av norsk menneskerettspolitikk.

Det er 22 år siden sist en slik redegjørelse kom.


· "Arbeidet med fremme av menneskerettighetene skal prege Regjeringens politikk og stå i sentrum"

· "Enkeltmennesket er sentrum for politikken"

· "Et Norge i forkant av utviklingen"

· "De store utfordringene på menneskerettighetsfeltet ligger på den internasjonale arena, der man finner langt mer kompliserte og alvorlige menneskerettighetssituasjoner enn det vi ser i Norge"


· "Vilje til å ta belastningene som måtte følge av en slik profilering"


· "Norge er et av de første land i den vestlige verden til å legge frem en egen nasjonal handlingsplan for menneskerettigheter.


· "Regjeringen vil gjennom samarbeide med forfatterorganisasjoner støtte opp under ordningen med fristed for forfulgte forfattere"

· "Regjeringen vil gjennomføre en betydelig satsing på informasjon, undervisning og utdanning om menneskerettigheter i Norge.

· "Beskytte mot vilkårlige overgrep fra myndighetenes side og sikre respekt for menneskeverdet, individets integritet, frihet, sikkerhet, og livsutfoldelse, regulere den sosiale samhandlingen individene i mellom og sikre fred, sikkerhet og den sosiale og økonomiske rettferdighet i samfunnet. Prinsipielt sett er menneskerettighetene ukrenkelige og universelle.

· "Gjennom menneskerettighetskonvensjonene er individene beskyttet av rettighetene til enhver tid og i alle situasjoner, og statene har forpliktelser i forhold til dem"

· "Den norske befolkningen har i stor grad vært skånet fra grove brudd på menneskerettighetene i nyere tid, Norge blir derfor i internasjonal sammenheng ofte trukket frem som et land med solid vern om innbyggernes menneskerettigheter.

· "Norges internasjonale rolle tilsier at myndighetene yter mer på det nasjonale planet enn det som umiddelbart følger av de internasjonale bestemmelsene.

· "Norge har overordnet mål å være et foregangsland når det gjelder beskyttelsen av menneskerettigheter".

· "Regjeringen vil prioritere å innarbeide Barne konvensjonen"

· "Fra Regjeringens side anses det som meget nyttig at ikke statlige aktører gis anledning til å avgi sine innspill som ledd i statens utarbeidelse av rapporter,da slike aktører blant annet sitter med praktiske erfaringer"

· "Arbeidet med å fremme og sikre en samfunnsutvikling som i størst mulig grad innfrir samfunnets og enkeltindividets forventinger om trygghet og likebehandling, er en viktig og prioritert oppgave for Regjeringen"

· "Menneskerettigheter er et forskningsfelt der Norge ut fra politisk og allmennmenneskelig engasjement bør ha som målsetting å være internasjonalt ledende" Tilnærmingen er bred og integrert.

· "Regjeringen har som mål å bedre levevilkårene for svake grupper"

· "Likeledes bør all informasjon, utdanning og undervisning om menneskerettighetene være så faglig korrekt, komplett og oppdatert som mulig.

· "Regjeringen mener det er behov for en sterkere menneskerettighetsfokusering i eget informasjons arbeide" Årsrapport skal nå komme heretter, om forholdene i Norge.

· "I mediepolitikken er det Regjeringens utgangspunkt at ytringsfriheten skal sikres som en forutsetning for et levende demokrati. Pressen har en særlig viktig rolle gjennom sin betydning for meningsbryting og debatt"

· "Vil berømme miljøer som gjennom film presenterer og anskueliggjør menneskerettighets spørsmål. Kr.100.000 vil bli gitt i pris til den journalisten som har satt søkelys på aktuelle menneskerettighetsspørsmål i Norge"

· "Regjeringen vil i år 2000 støtte en felles database over sensur og ytringsfrihet ved Alexandria biblioteket i Egypt i år 2000. Oversikt fra 1900 tallet og oppover over alle overgrep, hvor statlige organer har sensurert, begrenset til sensur av politisk, religiøs eller moralsk karakter. Forum for ytringsfrihet lager den norske basen, under faglig tilsyn av Nasjonal biblioteket.

· "Regjeringen oppmuntrer og støtter også lokale initiativ og samarbeid mellom skoler, menigheter og organisasjoner rundt om i landet for å markere menneskerettighetene.

· "For at tiltakene skal være effektive, er det viktig å ha best mulig oversikt over den faktiske situasjonen på menneskerettighetsområdet i Norge.

· "Fare for forfølgelse fra andre enn hjemlandets myndigheter skal gi grunnlag for asyl"

· (kjønn, legning skal gi flyktninge status)

· "Formålet med de nye lovene er i korte trekk å fremme en helse og velferdspolitikk bygd på respekten for menneskeverdet, rettferdig fordeling av rettigheter og plikter, likeverd og lik tilgjengelighet av tjenester og en styrket rettstilling for den som bruker tjenestene"

· "Respekten for menneskeverdet er en grunnstein i Regjeringens politikk"

· "Målet er Regjeringens internasjonale menneskerettighetsarbeid er en varig bedring av enkeltmenneskets situasjon"

· "Konkrete tiltak for å bedre enkeltindividets sikkerhet" Vil sette individets situasjon på dagsordenen i de ulike regionale organisasjonene"

· "Vi som lever i et samfunn med relativt godt vern om menneskerettighetene, har en moralsk plikt til å yte hjelp til mennesker som er verre stilt"

· "Til tross for at menneskerettighetene på denne måten ikke er et nasjonalt, men et internasjonalt anliggende, har mange stater kraftig motsatt seg innblanding i deres menneskerettighetssituasjon."

· "Hensikten med et slikt engasjement er å oppnå bedringer der menneskerettighetene krenkes på en alvorlig og vedvarende måte. Utfordringen vil være å velge virkemidler som tjener til å oppnå denne hensikten. Det er viktig å finne en god balanse mellom dialog og annet direkte menneskerettighetsengasjement, og kritikk i internasjonale fora samt et utviklings engasjement basert på respekt for alle menneskerettighetene.

· "Siden Norge svært ofte handler likt med andre vestlige land når det gjelder påvirkning for menneskerettighetene, er det imidlertid ikke maktpåliggende å skille ut virkningene av norsk innsats"

· "Norges internasjonale innsats på menneskerttighetsfeltet har vært betydelig, men kan forbedres....."

· "En like klar forutsetning er det at innholdet i konvensjonene faktisk gjennomføres i praksis."

· "Regjeringen vil derfor sette arbeidet med å sikre uforbeholden tiltredelse til konvensjoner og deres kontrollmekanismer høyt opp på dagsorden.

· "Norge er tilsluttet et stort antall konvensjoner som regulerer menneskerettsspørsmålet"

· "Respekt for menneskerettighetene er ikke noe som statene oppfyller en gang for alle. Det er en kontinuerlig prosess, både for Norge og for andre stater."

· "Sette fokus på etterlevelse av de etablerte standardene"

· "I Dag pågår det en omfattende debatt om menneskerettighetssituasjonen i enkeltland både i Menneskerettskommisjonen og i Generalforsamlingen."

· "Et viktig satsingsområde er styrking av barns og ungdoms deltakelse, medvirkning og innflytelse i utviklingen av samfunnet"

· "Regjeringen har som formål å skape en trygg økonomisk og sosial situasjon for barnefamiliene. Dette inkluderer gode økonomiske støtteordninger og trygge omsorgsløsninger. Det er også et viktig mål å sikre fedres deltagelse i barneomsorgen. Regjeringen er videre opptatt av å bedre barnas situasjon etter samlivsbrudd mellom foreldrene, og å styrke barns rett til å vite om sitt biologiske opphav."

· "Engasjement i ung alder øker sannsynligheten for engasjement senere i livsløpet".

· "Regjeringen vil bidra til å øke barns og unges aktivitet og engasjement i sin egen hverdag"

· "Barn i fokus" er et nytt prosjekt satt ned etter Barne konvensjonenes 10 års jubileum høsten 1999. Formålet er å sette i gang en prosess som styrker barns og unges medvirkning og øker deres kjennskap til egne rettigheter. Prosjektet skal gi ideer og veiledning i hvordan denne prosessen kan settes i gang lokalt. Landsrådet for Norske Barne og Ungdomsorganisasjoner (LNU).

· "Som et ledd i arbeidet med å bedre oppvekst og levevilkårene for barn og ungdom har Regjeringen igangsatt et utviklingsprogram for styrking av oppvekst miljøet. Målet er å styrke og videreutvikle de lokale oppvekst miljøene gjennom et bredt samarbeide mellom offentlige og frivillige krefter.

· "Likestilling mellom foreldre med hensyn til offentlige overføringer, likestilling av samboere med hensyn til farskap og foreldreansvar, tvangsekteskap" Artikkel 8 og i Fn's konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 23"

· "Det enkeltes menneskes egenverdi og ukrenkelighet skal settes i sentrum. En viktig del av dette er respekten for livet fra begynnelsen til en naturlig død.

· "Norge er ett av de få land som har offentlig utstedt stående invitasjon til enhver rapportør eller arbeidsgruppe som måtte ønske å besøke Norge"

· "Understreker at det også er behov for å protestere mot overgrep og å kritisere regjeringer som ikke gjør nok for å oppfylle sine forpliktelser."

· "Det kan hentes inspirasjon fra den såkalte Moskva mekanismen i OSSE som formaliserer at OSSE-landene har godtatt at respekt for menneskerettigheter er et legitimt anliggende for andre land. Således har OSSE landene forpliktet seg til å besvare henvendelser fra andre medlemsland vedrørende menneskerettighetene i løpet av 10 dager. Bilaterale møter skal arrangeres i løpet av en uke dersom det anmodes om det." "OSSE's Moskva mekanisme"

· "Norge er valgt inn som medlem av Mennesksrettighetskommisjonen for perioden 1999-2001. Norge vil som medlem av kommisjonen engasjere seg aktivt i alle de debattene som er av betydning i henhold til de ambisjonene det er gjort rede for i denne handlingsplanen" Hvem?

· "Dette er en utvikling basert på respekt for alle menneskerettigheter, rasisme, og diskriminering, barns rettigheter og religions og tros frihet."

· "Kofi Annans utsagn om at "menneskerettigheter er i hjertet av alt FN arbeid, og i hver artikkel av vårt charter."

· "I mange land er det forbundet med stor risiko å arbeide for menneskerettighetene. Menneskerettighetsinnsats blir møtt med trusler og represalier både fra myndigheter og grupper i samfunnet, noe som hindrer det fredelige arbeidet for å realisere menneskerettighetene. Erklæringen om menneskerettighetsforkjempere har derfor som siktemål å beskytte det viktige arbeidet menneskerettighetsforkjempere gjør i enkeltland." "Regjeringen vil støtte frivillige organisasjoners søkelys på menneskerettighetsforkjemperers situasjon og oppfølging av erklæringen."

· "Fra norsk side vil det være en hovedoppgave å oppnå en mer engasjert og innsiktsfull debatt med flere aktører enn tidligere" Det kan være aktuelt å arrangere et seminar om emnet for å diskutere problemstillingen nærmere."

· "Regjeringen vil vektlegge arbeidet med likestillings spørsmål og religionsfrihet. Sette søkelys på spørsmål i tilknytning til religion og konflikt, og restrukturering og oppfølging av OSSE's rådgivende ekspert panel for religionsfrihet"

· "Staten er hovedaktøren i menneskerettighetsarbeidet", mekanismer for å sikre etterlevelse av reglene. Ansvar for å beskytte og fremme de rettighetene som følger av konvensjonen"

· " Mediene har en sentral rolle ikke bare som informasjons og kunnskapsformidler, talerør og pådriver i samfunnsdebatten, men også som en premisse leverandør for det klimaet menneskerettighetene respekteres eller brytes i!"

· "Regjeringen vil bruke kultur som virkemiddel i menneskerettsdialogene, mål å tilby flere vandreutstillinger med tematikk knyttet spesifikt til menneskerettighetene, hvor barn og unge vil være en særlig målgruppe."

· "Regjeringen vil invitere kunstnere og kulturarbeidere fra samarbeidsland til Norge for å analysere kunst og kultur i et menneskerettsperspektiv.

· "Menneskerettigheter forutsetter at det er mulig gjennom denne typen kombinasjon av virkemidler å oppnå resultater i form av en bedre etterlevelse av menneskerettighetene i det aktuelle landet"

· "De landene som egner seg som dialogland, er land der det er menneskerettighetsproblemer, men der det samtidig er potensial for forbedringer gjennom dialog og kontakt"

· "Alt norsk engasjement for menneskerettighetene i andre land har som endelig mål i praksis å oppnå økt respekt for internasjonalt anerkjente menneskerettighetsnormer.

· "Når brudd på menneskerettighetene fortsetter selv om menneskerettsdialogen finner sted, vil nødvendigheten av å foreta et valg over tid presse seg frem. Man kan enten opprettholde tilliten og mulighetene til påvirkning gjennom de bilaterale nettverkene som er bygd opp, eller velge den negative formen for reaksjon som kritikk i internasjonale fora gjør"

· "Unnlatelse av å kritisere alvorlige menneskerettighetsbrudd i internasjonale fora vil i mange tilfeller innebære en stor politisk belastning, samtidig som det vil kunne bidra til å undergrave det internasjonale menneskerettighetsapparatet."

· "Menneskerettighetsdialog føres med et land med systematiske brudd på menneskerettighetene"

· "Dette innebærer bl.a. møte om menneskerettighetene på politisk nivå, for å drøfte menneskerettighetssituasjonen og muligheter for bedringer gjennom prosjekter og annen kontakt".

· "Integritetsrettigheter, rettssikkerhet, religionsfrihet, ytringsfrihet, forsamlings frihet, politisk deltagelse og respekt for minoriteter. Rundebordet var hovedtemaene ytringsfrihet, religionsfrihet, arbeidslivets rettigheter, samt en introduksjon av frivillige organisasjoner"

· "Tyrkia, menneskerettighets situasjonen i Tyrkia har bedret seg noe de tre seneste årene! Det er likevel fortsatt et stort gap mellom uttalt vilje og gjennomføringsevne med hensyn til å respektere menneskerettighetene i Tyrkia."

· "Cuba-Norge - Rundebord i Havanna i 1999, så i september i Oslo. Seminar med fokus på at journalister kunne utveksle erfaringer og synspunkter på ytringsfrihet, presse skikk, journalisters rolle og på menneskerettighetene"

· "Som om Norge er paradiset - Indonesia er det nå flere trekk ved utviklingen der som gjør at det landet fremstår som en interessant dialog partner for Norge"

· "Menneskerettsdialog er et relativt nytt verktøy i norsk utenrikspolitikk, og denne type forskning har ikke vært gjennomført før..

· Er det ikke dette som er hva politikk egentlig er? Uansett Norge er verdensmester uansett forskning. Norge skal lære alle andre. Olje, olje, olje...

· "Vern om sivile og politiske rettigheter fører til ansvarliggjøring av myndighetene overfor folket, noe som har positiv utviklingseeffekt"

· "Uansett økonomisk situasjon skal statene søke å legge forholdene til rette for at individet skal bli bedre i stand til å ivareta egne behov"

· "Det kan være kime til konflikt f.eks når makthaverne vegrer seg mot å gi innflytelse til nye grupper". I noen grad springer disse forskjellene ut av juridiske og politiske begrensinger. Vel så viktig er imidlertid de begrensinger som følger av det enkelte menneskets status." Undertrykkingen er ofte rotfestet i kulturelle og religiøse forhold.

· "NORFUND", skal overvåke oljefondet. HURIST skal synliggjøre menneskerettighetene i den internasjonale debatten"

· "Regjeringen vil bidra til at kompetansen i norske fagmiljøer videreutvikles, og at dette kommer forvaltningen til gode"

· "Det trekkes frem at kvinne diskriminering, og vold mot kvinner, er en av de betydeligste uløste oppgavene innenfor menneskerettsarbeidet"

· "Det legges i retningslinjene vekt på den rollen frie medier har i arbeidet med å skape rom for kritikk og samfunnsdebatt"

· "Barn har både særskilt behov for og krav på beskyttelse. Det er ikke bare et ansvar for foreldre og øvrige familie å påse at barnas rettigheter ivaretas. Fremme av barns rettigheter er også et ansvar for offentlige myndigheter. I alle samfunn må det være et juridisk og institusjonelt rammeverk for å følge opp dette ansvaret. Særlig vil det være viktig å sikre rettighetene til de barna som er i en situasjon der familien ikke lenger er istand til å beskytte barnas interesser."

· "Utdanning står høyt på dagsorden i norsk utviklings samarbeide. Utdanning skaper utvikling. Selv om grunnutdanningen gis særlig oppmerksomhet i norsk utviklings samarbeide, vil ikke et utdanningssystem bli sterkere enn det svakeste leddet."

· "Selve universets innretning, som uavhengige og arnested for ny tenkning, representerer et stort potensial for forankring av menneskerettigheter i ethvert samfunn."

· "Retten til å ytre seg fritt og til å motta og spre informasjon utgjør en av grunnpilarene i et demokratisk samfunn. I denne sammenhengen er reelle muligheter til å føre en løpende offentlig debatt helt avgjørende. Frie og differensierte medier har derfor ikke bare en "Vaktbikkjefunksjon" overfor myndighetene, men kan også bidra til å kanalisere folks behov og synspunkter til offentligheten og beslutningstakere. Videre vil mediene ha en viktig forebyggende effekt, og bidra til at myndigheter og andre opererer innenfor gjeldende normer og regelverk. Det er således en positiv sammenheng mellom godt styresett og frie medier."

· "Barne konvensjonen fra 1989 - Barne konvensjonen fire grunnprinsipper er ikke diskriminerende, barnets beste, barnets rett til liv og utvikling og barnets rett til å delta og bli hørt." barne strategien legger til grunn at utviklings samarbeidet skal ha som mål å bedre barns oppvekst og livsvilkår." Unicef skal assistere statene i deres gjennomføring av konvensjonen."

· "Viktige spørsmål fra norsk side vil være jenters tilgang på utdanning og helsetilbud, bedre beskyttelse av barn mot overgrep og større deltagelse av barn og ungdom i spørsmål som angår dem." - Hva med det farløse samfunnet?

· "Styrking av norsk kompetanse og kapasitet på menneskerettighetsfeltet er viktig, og må ses som en kontinuerlig prosess.""Regjeringen har derfor blant annet opprettet en egne avdeling for menneskerettigheter, humanitær bistand og demokrati i UD."

· "Den enkeltes rettigheter bør være utgangspunktet for å bygge opp igjen en normal tilværelse for de som er rammet av kriser. Denne rettighets tenkningen skal ligge til grunn for den praktiske utformingen av den norske humanitære assistansen"

· "Det prinsipielle utgangspunktet for vårt humanitære arbeid innebærer bl.a. at alle ofre for kriser, krig og konflikt bør ha lik rett til hjelp og beskyttelse, uansett hvem de er og hvor de er. De skal ikke behandles som mottakere av hjelp, men som mennesker med rettigheter."

· "Man skal også ta i betraktning de forholdene som forhindrer full gjennomføring av menneskerettighetene og medfører strukturelle ulikheter og diskriminering. Ikke diskriminering er et grunnleggende menneskerettighetsprinsipp som vil stå sentralt i rettighets tilnærmingen."

· "Norge vil gå i spissen for en fullt integrert tilnærming til humanitær bistand, fred og forsoning og utvikling"

· "Vi vil gi høy prioritet til forebygging av konflikter og konsolidering av skjør fred gjennom strategisk arbeid for fred, forsoning og konfliktløsning."

· "Der menneskerettighetsbruddene er svært omfattende og grove, og der dialog er umulig kan Regjeringen gi råd til næringslivet om å holde seg borte fra land, slik man har gjort med Burma."

· "Informasjon om brudd på menneskerettigheter spres raskt i dag. Mange frivillige organisasjoner følger med og sender ut informasjon til samarbeidspartnere og medier over hele verden. Internett er et nytt verktøy. Menneskerettighetsbrudd lar seg ikke fortie i samme grad som tidligere""Selskaper som driver sin egen produksjon på en måte som ikke respekterer ansattes rettigheter, risikerer mot reaksjoner og fordømmelse."

· "Menneskerettigheter er statens forpliktelser overfor dens borgere."

· "5.8.4. I sitt internasjonale engasjement vil Regjeringen legge til grunn at statlig eide selskaper, både innenfor og utenfor olje sektoren, skal anspores til å følge opp menneske rettslige dimensjonen ved sin virksomhet, på lik linje med andre selskaper, og i tråd med de forventningene som knyttes til tilsvarende aktiviteter hjemme i Norge"

· "Regjeringen vil forsterke innsatsen i ulike internasjonale fora for å legge forholdene til rette for økt respekt for menneskerettighetene, nasjonalt som globalt."

· "WTO-Handelssanksjoner fungerer som ris bak speilet. Norge er pådriver i WTO."

· "Norge har tradisjon for bred innsats i arbeidet for å fremme menneskerettighetene internasjonalt. Norske myndigheter deltar aktivt i alle relevante internasjonale fora, bruker de mulighetene, bilaterale kontakter gir, og støtter opp om andre aktørers virksomhet."

· "Alltid om barn og minoriteter og hvor flinke Norge er"

· "Særlig fokus for Regjeringen er: Vern om spesielle grupper og saker som internt fordrevne, menneskerettighetsforsvarere, minoriteter, humanitære standarder, retten til utvikling, retten til utdanning, ytringsfrihet. Barn, dødsstraff, kvinner, rasisme, religion og livssynsfrihet, tortur og lesbiske/homofile.

· Norge har en spesiell posisjon i forhold til f.eks religionsfrihet."

· "Men barn er spesielt sårbare for menneskerettighetsbrudd fordi de er i stor grad prisgitt voksnes beslutninger og atferd."

· "Menneskerettighetene har som sitt fremste sikte mål å hindre at staten misbruker sin makt overfor individene."

· "Barne konvensjonene krever at staten sikrer barna rettigheter også i forhold til foreldre og andre formyndere."

· Unicef anslår at 1/3 av alle barn som blir født hvert år, ikke får utstedt noen fødselsattest, hele 40 millioner barn.

· "Regjeringen legger stor vekt på beskyttelse av barns rettigheter både i det nasjonale og internasjonale arbeidet."

· "Forholdet mellom barn og medier."

· "Konvensjon nr 32, slår fast at barn skal beskyttes mot alt som er skadelig for barnas helse, eller fysiske, mentale, åndelige, moralske eller sosiale utvikling. Det er viktig å analysere barnas behov på en helhetlig måte for å kunne utvikle de mest relevante tiltakene."

· "Seksuell utnytting av barn er et voksende internasjonalt problem. Kyniske bakmenn, som tjener på å ødelegge barna psykisk og fysisk, har fått større spillerom gjennom den økte globaliseringen og den teknologiske utviklingen."

· NB! Kyniske bakmenn har mange ansikt! 80% henlegges.

· "Regjeringen vil tilby økonomisk støtte til land som ønsker å delta i FN-arbeidsgruppen om tilleggs protokoll til barne konvensjonen i januar år 2000, men som ikke selv har midler til dette. Det er viktig at ikke økonomiske forhold blir til hinder for deltakelse i fremforhandling av tilleggs protokollen."

· "Regjeringen vil fremme forslag om at FN utvikler undervisnings moduler om barns rettigheter for bruk av myndigheter ved opplæring av personell til fredsbevarende operasjoner."

· "Regjeringen vil legge økt vekt på utdanningstilbud og psyko sosial rehabilitering som et element i arbeidet med beskyttelse og re integrering av barn rammet av væpnet konflikt."

· "Artikkel 17 - Barn og medier. - Medienes forhold til barn har kommet i skyggen av krenkelser av barns rettigheter, som barnearbeid, seksuell utnytting, barne soldater o.l. Barns adgang til mediene, barns adgang til å opparbeide et riktig forhold til medier, barns muligheter for å bli hørt i medier, barns mulighet til å få sin kulturelle og etniske identitet styrket gjennom mediene og barns rett til beskyttelse mot skadelig medie påvirkning er bare noen eks. på problemstillinger som melder seg i alle land. I tillegg kommer medienes innflytelse med hensyn til å opparbeide holdninger som leder til økt respekt for barns rettigheter. Dette er forhold som i beskjeden grad tas opp gjennom landenes rapportering til Barne komiteen, og i komiteens eksaminering av signatar statens oppfølging av konvensjonen. Barne komiteen har selv vært opptatt av manglende fokusering på dette.

· Vær varsom plakater - Pr. Byrå.

· Det har vært gjort forsøk med medie verksteder for barn og ungdom for å gi barn og ungdom kompetanse til å ytre seg gjennom mediene. Dette arbeidet var trolig foranledningen til at Høykommissæren for menneskerettigheter i 1997 rettet en henstilling til Norge om å ta initiativ til å følge opp behovet for å se mer aktivt på barn og medier. Oppfølgingen av denne henvendelsen er nå godt i gang i form av: "The Oslo Challenge" (Oslo-utfordringen) lansert av barne ministeren under feiringen av Barne konvensjonens 10 års jubileum 20/11-99. I forkant av feiringen ble det avholdt et internasjonalt arbeidsmøte om barn og medier. Under ledelse av Barneombudet er det etablert en internasjonal referanse gruppe med UNICEF som sekretariat. Referanse gruppen har stått for den faglige forberedelsen av arbeidsmøtet, og vil stå for oppfølgingen.

· Regjeringen vil støtte UNICEFs oppfølgingsarbeid av "The Oslo Challenge". I år 2000 vil det bli ferdigstilt et referanse verk vedrørende barns rettigheter i forhold til mediene. Referanse verket vil være til særlig nytte for staters rapportering om sin etterlevelse av barne konvensjonen, og for Barne komiteens eksaminering av rapporten. Referanse verket vil utgjøre en viktig ressurs for andre aktørers innsats, og "The Oslo Challenge" vil også bli videreført som et faglig nettverk mellom frivillige organisasjoner og andre aktører med hensyn til barn og medier.


· Æres drap? Intet om alkohol og vold i hjemmet.


· "Norge har i mange år vært ledende i forhold til internasjonale kvinne spørsmål. Norge har øvet innflytelse og vært en pådriver for bedring av kvinners stilling og styrking av likestilling, nasjonalt som internasjonalt, ikke minst i FN-systemet og utviklingsbankene." Fra norsk side har en også vært svært aktiv i forbindelse med utarbeidelse og oppfølging av FN's kvinne konvensjon. Norge tar mål av seg til å være et av de første land i verden som undertegner den frivillige tilleggs protokollen til kvinne konvensjonen som ble vedtatt under generalforsamlingen i FN høsten 1999, se kapittel 5.2.1., ovenfor."

· "Rettferdig fordeling, solidaritet og toleranse er verdier det er bred enighet om i norsk politikk. Arbeidet mot rasisme og diskriminering handler derfor også om å verne våre mest sentrale verdier."

· "5.9.5.- Religions og livssynsfrihet - Religion og livssynsfriheten hører til de grunnleggende menneskerettighetene. Religions og livssynsfriheten omfatter friheten til å bekjenne seg til eller anta en religion etter eget valg, og friheten til, alene eller sammen med andre, offentlig eller privat, å utøve sin religion eller tro gjennom gudstjeneste, iakttakelse av religiøse skikker, andaktsøvelser eller undervisning."

· "Ingen må utsettes for tvang som innskrenker denne friheten. Religions og livssynsfriheten må ikke være gjenstand for andre begrensinger enn "slike som er foreskrevet i lov og som er nødvendig for å beskytte den offentlige sikkerheten, orden, moral, eller andre grrunnleggende rettigheter og friheter", som det heter i konvensjonene. Allikevel er intoleranse og diskriminering basert på religiøs tilhørighet et stort problem. Problemet henger ofte sammen med etnisitet og nasjonalitet, og kan gi seg utslag i juridisk, sosial, politisk og økonomisk diskriminering og overgrep. Religions og livssynsfriheten uttrykkes i flere internasjonale instrumenter, f.eks i artikkel 18 i Verdens erklæringen om menneskerettighetene, artikkel 18 i FN's konvensjon om sivile og politiske rettigheter. FN's erklæring om fjerning av alle former for intoleranse og diskriminering basert på religion, artikkel 9 i den europeiske menneskerettighetskonvensjonen og artikkel 2 i første protokoll til denne konvensjonen. I tillegg kommer religions og livssynsfriheten til uttrykk i flere slutt erklæringer og dokumenter fra ulike KSSE/OSSE møter siden denne prosessens begynnelse."

· "Regjeringen prioriterer arbeidet med fremme av religions og livssynsfrihet. Oslo-konferansen om tro og livssynsfrihet i august 1998 ledet til Oslo-erklæringen om tros og livssynsfrihet. Støtte til FN's erklæring om fjerning av alle former for intoleranse og diskriminering basert på religion. Etter konferansen er det blitt dannet en Oslo koalisjon om tros og livssynsfrihet som arbeider for å gjennomføre erklæringen og for å støtte arbeidet til FN's spesial rapportør om religiøs intoleranse. Menneskerett å få skifte religion. Oppfølgingen av Oslo-konferansen er bare ett av mange tiltak Regjeringen vil sette i verk i tiden fremover. I handlingsplanens 5 års periode vil Regjeringen trekke frem noen konkrete satsningsfelt for å styrke det internasjonale arbeidet om religions og livssynsfrihet"

· "Regjeringen vil bidra økonomisk og på annen måte til kontakt over religiøse grenser. Dette innebærer at Norge vil gi støtte til forskjellige tros og livssynssamarbeidsråd. NGO-samarbeid og til at religiøse ledere møtes på tvers av religionsgrenser. Det vil bli gitt støtte til reiser, seminar, opplæring og andre typer aktuelle prosjekter. UD vil i denne sammenhengen blant annet søke å samarbeide med Oslo koalisjonen for tros og livssynsfrihet. Regjeringen vil arbeide for at religionens rolle blir belyst i konfliktsituasjoner. OSSE skal legge forholdene til rette for religiøs dialog, kontakt og samarbeid. Dette forutsetter kunnskap om religion og religiøse symboler hos medlemmer av sendelag og felt operasjoner og hos konfliktløsere/meklere i gitte situasjoner. Norge vil bidra til at slik kunnskap finnes. Regjeringen vil støtte forskning som bidrar til å belyse hvordan religionsundervisning fremmer eller hindrer toleranse. FN vurderer å arrangere en internasjonal konferanse i 2001, der målet er å komme frem til en internasjonal utdanningsstrategi for religionsfrihet og ikke diskriminering, herunder et minimums pensum for fremme av religiøs toleranse. Regjeringen vil fortsette å gi prosjekt støtte til arbeid mot religiøs intoleranse. Ved å få utført studier på feltene, religionsundervisning, kvinners stilling i religioner, omvendelse, religionsfrihet og fattigdom, samt en studie av sekter/nye religiøse bevegelser.


· "Tortur - Konvensjonene forbyr all bruk av tortur og annen grusom umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff" Tortur beskrives som en handling der alvorlig smerte eller lidelse, enten fysisk eller psykisk, bevisst blir påført en person, for å tvinge frem opplysninger eller tilståelser, straffe, true eller tvinge, eller av diskriminerende årsaker, når slik smerte påføres av eller med aksept fra offentlig tjenestemann eller annen person som opptrer i embetets medfør. Forbudet er absolutt: Det spørres ikke etter mulige aktverdige formål, som å avverge en terror aksjon, og det fritar ikke for ansvar om det foreligger uttrykkelig eller stilltiende samtykke til handlingen. I følge Amnesty er det tortur eller grov mishandling i 125 land i 1999. Tortur eller "pinlig forhør" er i Norge forbudt også etter Grunnloven, og Norge har tradisjonelt engasjert seg i arbeidet med å sikre enkeltmenneskers fysiske integritet og personlige sikkerhet både nasjonalt og internasjonalt. Regjeringen vil ta opp tortur i alle internasjonale fora som FN, OSSE og Europarådet. Spørsmål knyttet til tortur og grusom, umenneskelig og nedverdigende behandling og straff vil utgjøre en viktig del av de menneskerettsdialogene Regjeringen fører med Kina, Tyrkia og Cuba."

· FN har fullmakt til å reise på besøk og inspisere fengsler og andre institusjoner der personer er frarøvet sin frihet. Regjeringen vil ta opp bruk av tortur og nedverdigende behandling med de landene der slik praksis forekommer. Dette for å bedre situasjonen gjennom å bevisstgjøre myndigheter og det sivile samfunnet om statenes internasjonale forpliktelser og det internasjonale forbud mot bruk av tortur. Regjeringen vil finansiere et seminar i Norge om bruk av tortur og nedverdigende behandling. Vil skje i samarbeide med norske og internasjonale frivillige organisasjoner samt Europarådet/FN. Regjeringen vil øke støtten til medier og frivillige organisasjoner som kan være pådrivere i bevisstgjøringsprosessen, særlig til organisasjoner som arbeider med spredning av informasjon om tilfeller av tortur og nedverdigende behandling og straff."


· Kaller det globaliseringen - grådigheten er et annet begrep.

· "I en rekke land finner det sted regelrett forfølgelse av lesbiske og homofile. Tross at statene har sluttet seg til menneskerettighetskonvensjoner som forplikter de respektive regjeringer til å beskytte og fremme ethvert menneskes grunnleggende rettigheter, uavhengig av seksuell legning."

· "Det er de som selv er berørt som best kan vurdere hvordan deres rettigheter mest effektivt kan fremmes i eget samfunn."

· "Regjeringen vil i dialogen med landenes myndigheter understreke nødvendigheten av de plikter og ansvar som påhviler ethvert lands myndigheter i gjennomføringen av menneskerettighetskonvensjonen."


· Ytringsfrihet: Kommisjonen fokuserer også på ansvaret for å tilrettelegge de faktiske forutsetningene for utøvelse av ytringsfrihet. Justisdepartementet sendte utredningen på høring 12/11-99, høringsinstansenes syn innen 12/4-2000.

· "Amnesty og Norwatch."

· "Bruk av tvang i psykiatrien/rusmiddelmisbrukere/annerledestenkende" - Den europeiske menneskerettskonvensjonen artikkel 3 slår fast at ingen må bli utsatt for tortur eller for umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff. Forbyr å påføre lidelser om ikke kan lindres uten at det begrunnes i helt nødvendige medisinske tiltak. Regjeringen er bekymret over den forholdsvis omfattende bruken av tvang i norsk psykiatri. Reduksjon i bruken av tvang er derfor et viktig mål for Regjeringen. Tiltakene skal ta utgangspunkt i pasientens behov og respekten for menneskeverdet. Bedring av rettssikkerheten som følger av lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern av 2/7-99 nr.62."

· "Forholdene for psykisk syke innsatte har vært et tilbakevendende problem for fengselsvesenet." Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2006, vil vesentlig styrke behandlingstilbudet til de med psykiske lidelser."

· "Den europeiske menneskerettighetskonvensjon artikkel 14 fastsetter et forbud mot diskriminering på grunnlag av kjønn, rase, farge, språk, religion, politisk, eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, tilknytning til en nasjonal minoritet, eiendom, fødsel eller annen status i forhold til rettighetene i konvensjonen."

· "I straffeloven av 22/5 1902 nr.10 fastsetter paragraf 135 straff for den som med uttalelse eller annen meddelelse truer, forhåner, eller utsetter for hat, forfølgelse eller ringeakt en person eller en gruppe av personer p.g.a. deres trosbekjennelse, rase, hudfarge, eller nasjonale eller etniske opprinnelse."

· "Grunnloven paragraf 110 slår fast at staten skal "legge forholdene" til rette for at ethvert arbeidsdyktig menneske kan skaffe seg utkomme ved sitt arbeide.(Godkjennelse av utenlandsk utdannelse betyr mye her)"

· "Det hjelper lite om menneskerettighetene er nedfelt i lovgivningen, dersom de ikke blir gjennomført i praksis".

· Ens egne skal kurere overgrep gjort av sine egne - Det nytter ikke.

· Janteloven.

· I Norge fortier man, gir ikke penger

· Man krenker og tvangsinnlegger de man måtte ønske å gjøre dette med. Styrer slik ytringsfriheten!

· Svært få, medie aktører

· Høye advokat utgifter stopper mange som anser sine rettigheter som krenket.

· Kaller det kvalitetskontroll i Norge, at alle har den samme bakgrunnen og utdannelsen..

· Den dømmende makt er uavhengig av den lovgivende og den utøvende makt, slik det fremgår av Grunnloven og menneskerettighetene.

· Stillingen som Høykommissær for menneskerettigheter ble opprettet av FN's generalforsamling høsten 93, med virkning fra januar 1994.

· Klage til: Internasjonale menneskerettsdomstolen i Strasbourg" FN's overvåkningskomiteer. FN menneskerettskomité. Tortur komiteen.

· Inst. for menneskerettigheter, del av Universitetet i Oslo. (styrker sine egne)

· Medlemmer er: Kirkens nødhjelp, Landsorganisasjonen i Norge, Mellomkirkelig Råd for den norske kirke, Norges Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Redd Barna med UD som observatør.

· Forfattere utsettes i mange land for forfølgelse fra myndighetene fordi de våger å benytte seg av ytringsfriheten. Forfatternes egne organisasjoner har derfor utformet en ordning der kommuner i andre land kan tilby seg å ta i mot en forfulgt forfatter. Ordningen gir uttrykk for støtte til en gruppe mennesker som har risikert sin egen sikkerhet for å fortelle verden om undertrykkelse og ufrihet. Ordningen bidrar samtidig til at forfatteren vil kunne bli en viktig del av kulturlivet i kommunene. Stavanger og Kristiansand. Kommunene stiller bolig til rådighet, gir støtte til livsopphold og legger ellers forholdene til rette for forfatteren. Kommunene har ansvaret. Regjeringen vil støtte opp om ordningen ved å dekke utgiftene til årlige stipend.

· Norge er kandidat til sikkerhetsrådet fra 2001. Dersom vi blir valgt inn! Så dette er et valgkamp dokument!!!!

· 10/2-99 etablert Senter mot etnisk diskriminering - Hovedmål å gi hjelp i rettshjelp i saker om diskriminering på grunnlag av trosbekjennelse, rase, hudfarge, nasjonal eller etnisk opprinnelse.

· Må selv reise sak!

· Innklage staten!

· Ombudsmannen for forsvaret og sivil tjeneste pliktige behandler en del av saker av menneske rettslig karakter, som retten til privatliv, ytringsfrihet og religionsfrihet.

· I Rapporten kommer det frem at omtrent alle grupper i Norge trenger etterutdanning på menneskerettigheter, så hva forteller det om dagens reelle situasjon i vårt land? Tverrfaglige forskningsprogram. Statskonsult har ansvaret for å lære opp alle i Statsforvaltningen. Hva med praksis - Systemterroren i byråkratiet.


· Teori og praksis! Hvilke virkemidler!

· Sett fokus med Amnesty i spissen på psykisk helsevern, og reglene for tvangsbruk mot enkeltindividets ånd, sjel, samvittighet, overbevisning, kall eller sinn. Diskriminering og rasisme fra statens side. Barn, med traumatiske bakgrunner inn og utland/sæd donorer/biologisk opphav. barn i krig mellom to foreldre. - Deres manglende behandlingstilbud. Biologiske fedre. Hold kjeft - Betal. De annerledes tenkende og værende. Ytringsfrihet. Familieliv. Hvordan astrologien stenges ute, alternativ medisin stenges ute. Hvordan hjelpe-behandlings tilbudet gjennom monopol styres av legene. Og hvordan staten støtter egne behandlingssteder og slik infiltrerer den enkeltes rett til å velge selv, kveler mangfoldet. 80% henleggelser v/incest!

· I Norge fortier man, gir det ikke penger, tvangsinnlegger, janteloven

· Nå må en åndskamp komme. Forlags sensur. Mediasensur.

· Barndom - Retten til å snakke om sin fortid, og ta et nødvendig oppgjør for integrering. Religiøs intoleranse. Alt er politikk - siste sovjet stat.

· Medier og menneskerettigheter! Vil ikke ha dialog med lovlydige og andre som kjemper for rettferdighet i Norge - Må være kriminell for å få omtale.